دوره فولاد سازی

  اکسید ها و سنگ های آهن و درجه احیای آنها: اکسیدهای آهن و خواص آنها، انواع کانه های آهن هماتیتی، مگنتیتی، بررسی و محاسبه درجه احیای اکسیدهای آهن و درجه فلزی آهن اسفنجی.
  گندله سازی، عوامل موثر در کیفیت گندله های خام، پخته و آهن اسفنجی: مواد اولیه برای تولید گندله‌های خام، تغییر خواص و ناخالصی های گندله در روند پخت. عوامل مؤثر در کیفیت گندله‌های خام و پخته، تغییر خواص گندله‌ها در روند پخت، دستگاه‌های کنترل کیفیت گندله‌های خام و پخته، ساختار اکسید های آهن و آهن اسفنجی تولیدی در روند احیا
  بررسی شرایط احیای اکسید ها و سنگ های آهن با کربن، منوکسید کربن/گازکربنیک و هیدروژن/ بخارآب: بررسی شرایط احیای اکسیدهای آهن با عوامل احیاکننده CO، H2، H2/CO، دیاگرام‌های Fe-C، Fe-O، Fe-O-C-H و ... در شرایط ایزوترم و غیر ایزوترم.
  عوامل موثر در سرعت احیای گندله سنگ های آهن: اثر دما، فشار، دبی گاز، شکل و ابعاد گندله ها، تخلخل، نوع سنگ ها و اکسیدهای آهن (هماتیت، ماگنتیت و ووستیت)، نسبت هیدروژن به اکسیدکربن و ناخالصی های اسیدی و بازی بر سرعت احیا و میزان گاز احیاکننده و انرژی مصرفی
  روش های تولید آهن اسفنجی و آهن خام: روش های قائم، پوروفر ، میدرکس، ...
  مواد ورودی و خروجی کوره های قوس الکتریکی: انواع شارژ فلزی (آهن اسفنجی، آهن قراضه، بریکت آهن اسفنجی و ...) و ویژگی های آنها (درجه فلزی، گانگ و ناخالصی و ..)، آهک، دولومیت، کک، فروآلیاژ و ...
  روشهای حفاظت و پیشگیری آهن اسفنجی از اکسایش مجدد
  تاریخچه کاربرد انرژی الکتریکی در کوره های قوس الکتریکی
  انواع کوره های قوس الکتریکی، تجهیزات و پارامترهای فنی: تقسیم بندی کوره ها، نحوه کارکرد، سیستم تنظیم کوره های قوس الکتریکی، دلیل استفاده از فلاکس، مزایا و معایب، کوره های قوس الکتریکی مدرن پارامترهای موثر: قطر، ارتفاع و ظرفیت کوره، مصرفی انرژی، مصرف الکترود استهلاک بدنه و نسوز، زمان ذوب تا ذوب و ...
  ترمودینامیک پالایش آهن اسفنجی در فرآیند ذوب: پالایش آهن خام و آهن اسفنجی برای تولید فولاد، پتانسیل احیاکنندگی، تشکیل اکسید کربن در روند پالایش، وابستگی اکسیژن فولاد به کربن در روند ذوب و پالایش ، نقش سرباره در پالایش آهن اسفنجی و پارامترهای موثر در سرباره (وابستگی کمیت سرباره تولیدی در EAF به ترکیب، نوع بار و درجه فلزی آهن اسفنجی، ویژگی های سرباره کف گونه و تاثیر آن بر روند پالایش، دیاگرامهای پایداری سه تایی (ISD) )، سولفور زدایی و فسفر زدایی فولاد در روند ذوب و پالایش، انرژی لازم ذوب و پالایش آهن اسفنجی برحسب ناخالصی های کانه و درجه احیای آنها.
  ترمودینامیک پالایش آهن اسفنجی در فرآیند ذوب: پالایش آهن خام و آهن اسفنجی برای تولید فولاد، پتانسیل احیاکنندگی، تشکیل اکسید کربن در روند پالایش، وابستگی اکسیژن فولاد به کربن در روند ذوب و پالایش ، نقش سرباره در پالایش آهن اسفنجی و پارامترهای موثر در سرباره (وابستگی کمیت سرباره تولیدی در EAF به ترکیب، نوع بار و درجه فلزی آهن اسفنجی، ویژگی های سرباره کف گونه و تاثیر آن بر روند پالایش، دیاگرامهای پایداری سه تایی (ISD) )، سولفور زدایی و فسفر زدایی فولاد در روند ذوب و پالایش، انرژی لازم ذوب و پالایش آهن اسفنجی برحسب ناخالصی های کانه و درجه احیای آنها.
  رهنمودهایی برای کاهش مصرف انرژی در کوره های قوس الکتریکی: روشهای انتقال شارژ گرم به کوره قوس الکتریکی و پارامترهای مربوط به آن، اثر نسبت های شارژ فلزی و ...
  پیشرفته های فولادسازی و کوره های قوس الکتریکی مدرن: پارامترهای کوره های EBT، استفاده از همزم های مفناطیسی، کنترل عناصر باقی مانده، کنترل ورودی و خروجی هوا، روشهای مدرن پیشگرم و مشعلهای گازی، کوره های ECOARC، CONTIMET و ...
  متالورژی پالایش فولاد در کوره های پاتیلی (LF)
  آشنایی با انواع آجر نسوز و فرآیندهای نسوزکاری
  اصول ایمنی در کار با کوره های قوس الکتریکی