کتابهای دکتر ناصر توحیدی


سیر تکامل تولید آهن و فولاد
در ایران و جهان

احیای مستقیم جلد اول
تئوری احیای مستقیم

احیای مستقیم جلد دوم
فناوری احیای مستقیم

ترمودینامیک مهندسي متالورژی
و مواد، جلد اول

ترمودینامیک مهندسي متالورژی
و مواد، جلد دوم

ترمودینامیک مهندسي متالورژی
و مواد، جلد سوم

تولید چدن و فولاد از آهن اسفنجی


آماده سازی بار کوره های تولید آهن و فولاد

فلزات استراتژیک

الگوهای متالورژی و مواد

کتاب الکترونیکی در دست تالیف
درسهایی از زنجیره تولید آهن و فولاد