کتاب‌ تالیفی

   انتخاب شارژ کوره های قوس الکتریکی، انتشارات نوربخش
۱۳۹۸

مقالات فارسی

  بررسی امکان جایگزینی ترکیبات جدید به عنوان عامل رها کننده درون قالب ریخته گری شبکه های سربی باتری؛ چهارمین همایش بین المللی انجمن مهندسی متالورژی و مواد ایران و انجمن علمی ریخته گری ایران، آرمین ریحانی زاده، سارا جعفرپور
۱۹-۲۰ آبان ۱۳۹۴
   بررسی امکان جایگزینی ترکیبات جدید اولویت انتخاب شارژ کوره‌های قوس الکتریکی با استفاده از مدل تصمیم‌گیری چند‌شاخصه؛ پنجمین همایش بین المللی مهندسی مواد و دهمین همایش مشترک انجمن مهندسی متالورژی و مواد ایران و انجمن علمی ریخته گری ایران، آرمین ریحانی زاده، ناصرتوحیدی، سعدالله ابراهیم نژآد
۱۹-۲۰ آبان ۱۳۹۴
  بررسی پارامترهای مؤثر بر آبکاری الکتریکی نیکل با استفاده از الگوی تحلیل سلسله مراتبی، پنجمین همایش بین المللی مهندسی مواد و دهمین همایش مشترک انجمن مهندسی متالورژی و مواد ایران و انجمن علمی ریخته گری ایران، آرمین ریحانی زاده، ناصرتوحیدی، محمد دارسنج.
۱۸- ۱۹ آبان
   تحلیل روابط متقابل مواد و انرژی در فرآیند ذوب و پالایش فولاد با استفاده از تکنیک دیماتل، هفتمین کنفرانس بین المللی مهندسی مواد و متالورژی و دوازدهمین همایش ملی مشترک انجمن مهندسی متالورژی و مواد ایران و انجمن علمی ریخته گری ایران، آرمین ریحانی زاده، ناصر توحیدی، سید مهراد امین زاده تبریزی.
۱۷تا ۱۹ مهر ۱۳۹۷
   مروری بر آلیاژهای حافظه دار و کاربرد آن ها در صنایع پزشکی، نشریه علمی، پژوهشی، فناوری البرز، 2588-4484، سال چهارم، شماره چهاردهم، سید مهراد امین زاده تبریزی، آرمین ریحانی زاده، نوید عطایی.
تابستان ۱۳۹۷
   رویکردی عددی در انتخاب چدن های مالیبل برای تولید اتصالات لوله ها، هشتمین کنفرانس و نمایشگاه بین‌المللی مهندسی مواد و متالورژی ایران، تهران.یزدان شجری، ناصر توحیدی، آرمین ریحانی زاده و همکاران.
۱۵و ۱۶ مهرماه ۱۳۹۸
   بررسی عددی پارامترهای موثر در استحکام گندله های سنگ آهن ، هشتمین کنفرانس و نمایشگاه بین‌المللی مهندسی مواد و متالورژی ایران، تهران، یزدان شجری، آرمین ریحانی زاده، ناصر توحیدی.
۱۵ و ۱۶ مهرماه ۱۳۹۸

مقالات انگلیسی

   An Analytical Way to Comparing the Affective Parameters on Iranian Pellet Strength. Mapta Journal of Mechanical and Industrial Engineering (MJMIE), 4(1), 35-41. Shajari, Y., Reyhanizadeh, A. et al.
2020
   A Fuzzy Approach to Selecting the Electric Arc Furnace Metallic Charge Materials, Engineering Research Express, vol 3. Reyhanizadeh A., Towhidi N., Ibrahimnejad S., Shajari Y..
March 2020
   The development of steel industry in Iran by direct reduction/ electric arc furnace; Sustainable Industrial Processing Summit and Exhibition (SIPS); Antalya, Turkey. N. Towhidi, M. Monzavi, A. Rayhanizadeh.
4 - 9 October 2015
   Evaluation of relative weight of environmental indicators in Iranian iron and steel industry based on AHP, The 1st International Confgress on Climate Change, Social Responsibility & Future Generation, Tehran International Permanent Fairground. Towhidi N., Rayhanizadeh A. & Rostami M.
13-16 Feb 2014