ابداعات دکتر ناصر توحیدی

 فرایند استفاده از لجن کنورتور جهت کاهش پوسته اکسیدی فولاد
1393
 کوره حرارتی جهت احتراق خرده و بريکت کک ۲۱۸۹۶
1359
  ابداع شیوه نوینی برای خنثی کردن میادین مین

1358