دوره های برگزار شده پیشین

  دوره دو روزه فولادسازی و پالایش در کوره های قوس الکتریکی، مجتمع فولاد صنعت بناب
اسفند 1400
  دوره دو روزه فولادسازی و پالایش در کوره های قوس الکتریکی، مرکز آموزشهای عالی تخصصی دانشگاه تهران
اسفند 1400
  دوره دو روزه تئوری و فناوری به روش کوره بلند و روش های سنگ ذوب، مرکز آموزشهای عالی تخصصی دانشگاه تهران
بهمن 1400
  دوره دو روزه تئوری و فناوری تولید آهن اسفنجی به روش میدرکس و پرد، مرکز آموزشهای عالی تخصصی دانشگاه تهران
بهمن 1400
  دوره دو روزه تئوری و فناوری تولید آهن اسفنجی به روش میدرکس و پرد، مرکز آموزشهای عالی تخصصی دانشگاه تهران
دی 1400
  دوره دو روزه تئوری و فناوری تولید آهن اسفنجی در کوره های تونلی و گردان، مرکز آموزشهای عالی تخصصی دانشگاه تهران
دی 1400
  دوره دو روزه تئوری و فناوری تولید گاز احیا کننده مرکز آموزشهای عالی تخصصی دانشگاه تهران
دی 1400
  دوره آموزشی دو روزه تئوری و فناوری گندله سازی، مرکز آموزشهای عالی تخصصی دانشگاه تهران
دی 1400
  دوره آموزشی دو روزه تئوری و فناوری گندله سازی، شرکت آریافاتح خاورمیانه و در سایت مجتمع معدنی اسمالون
دی 1400
  دوره آموزشی زنجیره تولید آهن و فولاد در شرکت تامین کانی ایرانیان، در پنج روز
آبان 1400
  دوره آموزشی زنجیره تولید آهن و فولاد در مجتمع فولاد خراسان در 6 روز
اسفند ۱۳۹۹
  دوره آموزشی پارامترهای دما و فشار در گندله سازی در مجتمع فولاد خراسان در 3 روز
بهمن ۱۳۹۹
  مجتمع فولاد خوزستان به صورت آنلاین در 12 جلسه
پاییز ۱۳۹۹
  دوره آموزشی زنجیره تولید آهن و فولاد، مجتمع فولاد غدیر نی ریز
تابستان ۱۳۹۸
  دوره آموزشی زنجیره تولید آهن و فولاد، شرکت توسعه آهن و فولاد گل گهر
تابستان ۱۳۹۸
  دوره آموزشی زنجیره تولید آهن و فولاد، مجتمع صنایع قائم رضا
زمستان ۱۳۹۷
  دوره آموزشی زنجیره تولید آهن و فولاد، شرکت معادن سرمک
تابستان ۱۳۹۷
مهمترین سرفصل های در نظر گرفته شده عبارت است از: آماده سازی کوره های احیاء و پرباره سازی سنگ آهن، روش های تولید گاز احیاء از گاز طبیعی، کاتالیست ها و تاثیر آن ها در فرآیند احیاء، تنظیم دما و فشار گاز احیاء، کنترل و تنظیم تجهیزات احیاء، پیشگیری از عیوب کوره های احیاء، روش های ارتقاء کیفیت آهن اسفنجی، موازنه و کنترل انرژی و مواد در واحدهای احیاء مستقیم و نکات مهم بکارگیری مخلوط قراضه و آهن اسفنجی در کوره های قوس الکتریکی.
  دوره کاربردی آهن سازی و احیا مستقیم (سطح ۱)، انجمن تولیدکنندگان آهن و فولاد
تابستان ۱۳۹۶
با هدف ارتقاء دانش و مهارت کارشناسان و مدیران واحد های آهن اسفنجی و فولاد سازی کشور و همچنین افزایش بازدهی تولید، کاهش مصرف انرژی، کاهش ضایعات و کاهش آلودگی های زیست محیطی کارخانجات احیاء مستقیم برگزار شد.
  دوره آموزشی زنجیره آهن و فولاد، شرکت فکورصنعت
زمستان ۱۳۹۵
  دوره آموزشی زنجیره آهن و فولاد، مجتمع فولاد خراسان
۱۳۹۵ پاییز
دوره آموزشی در شرکت توسعه آهن و فولاد گل گهر
دوره آموزشی در مجتمع فولاد غدیر نی ریز
   
Designed by Farnaz Towhidi