درسهای آموزش و باز آموزی زنجیره تولید اهن و فولاد

  تاریخچه سیر تکامل تولید آهن و فولاد در ایران باستان و جهان
  اکسید ها و سنگ های آهن و درجه احیای آنها: اکسیدهای آهن و خواص آنها، انواع کانه های آهن هماتیتی، مگنتیتی، بررسی و محاسبه درجه احیای اکسیدهای آهن و درجه فلزی آهن اسفنجی.
  تجهیزات و روش های فراوری سنگ های آهن: روشهای کانه آرایی و آماده سازی بار کوره های تولید آهن و فولاد، پرباره سازی سنگهای آهن ایران.
  ساخت و تجهیزات تولید کک، کلوخه و گندله: کک سازی، تولید کلوخه و پخت آن، مواد اولیه برای تولید گندله‌های خام، عوامل مؤثر در تشکیل گندله‌های خام، روش‌های تولید و پخت گندله خام، تغییر خواص و ناخالصی های گندله در روند پخت.
  عوامل موثر در کیفیت گندله های خام، سخت و پخته و دستگاه های کنترل کیفیت گندله و آهن اسفنجی: عوامل مؤثر در کیفیت گندله‌های خام و پخته، تغییر خواص گندله‌ها در روند پخت، دستگاه‌های کنترل کیفیت گندله‌های خام و پخته.
  بررسی شرایط احیای اکسید ها و سنگ های آهن با کربن، منوکسید کربن/گازکربنیک و هیدروژن/ بخارآب: بررسی شرایط احیای اکسیدهای آهن با عوامل احیاکننده CO، H2، H2/CO، دیاگرام‌های Fe-C، Fe-O، Fe-O-C-H و ... در شرایط ایزوترم و غیر ایزوترم.
  تولید گاز احیا کننده از تبدیل گاز طبیعی: روش‌های تولید گاز احیاکننده از گاز طبیعی با هوا، اکسیژن، بخار آب، گازکربنیک و ترکیب آنها، کاتالیزورها و تاثیر آنها بر ترکیب گاز احیا کننده، مسمومیت کاتالیزورها و تاثیر آنها بر کیفیت گاز احیا کننده.
  تولید گاز احیا کننده از کربن زغال وکک: تاثیر دما، فشارگاز، فشار استاتیکی بار و فعالیت کربن بر ترکیب گاز احیاکننده.
  میزان حرارت و گاز احیاکننده لازم برای احیای اکسیدهای آهن: محاسبه حرارت و گاز احیاکننده برای احیای اکسیدها و سنگ‌های آهن و تاثیر ناخالصی‌های گندله‌ها بر مصرف گاز احیا کننده و انرژی مصرفی.
  عوامل موثر در سرعت احیای گندله سنگ های آهن: اثر دما، فشار، دبی گاز، شکل و ابعاد گندله ها، تخلخل، نوع سنگ ها و اکسیدهای آهن (هماتیت، ماگنتیت و ووستیت)، نسبت هیدروژن به اکسیدکربن و ناخالصی های اسیدی و بازی بر سرعت احیا و میزان گاز احیاکننده و انرژی مصرفی.
  روشهای تولید آهن اسفنجی و آهن خام: روشهای اچ وای ال 1، 2، 3 و اچ وای ال بدون رفورم، روش احیای ایرانی (PERED)، روش قائم، روش پروفر، روش سنتی تولید آهن خام در کوره بلند، روش کورکس و فینکس، کوره های گردان (SL-RN)، روش پخت گندله همراه احیا به روش آلیس چالمرز، هوگانس.
  تولید آهن اسفنجی به روش ميدركس: تاریخچه تولید آهن اسفنجی به روش میدرکس، سیر تکامل روش میدرکس، تجهیزات یک واحد میدرکس، رشد فناوری ها برای افزایش تولید آهن اسفنجی در روش میدرکس، موازنه انرژی و مواد در روش میدرکس، روش های کاهش میزان انرژی و گاز احیا کننده و آلاینده‌ها در روش میدرکس، تولید گاز احیا کننده در رفورمر، ویژگی کاتالیست ها، عملکرد بازیاب حرارتی و تجهیزات جنبی روش میدرکس
  رهنمود هایی برای پیشگیری عیوب و عوارض احتمالی در روش میدرکس: کنترل، نگهداری و تنظیم تجهیزات، پیشگیری از عیوب کوره احیا، رفورمر، بازیاب حرارتی و نیز ارتقای کیفیت تولید گازهای جاری و آهن اسفنجی تولیدی در مدول های مختلف میدرکس
  رهنمودهایی برای رفع عیوب تجهیزات و ارتقای کیفیت گاز: شناسایی عیوب و شیوه های رفع آنها درکوره، رفورمر، بازیاب حرارت و کاتالیست ها در فرآیند احیای مستقیم به روش میدرکس، روش های کنترل کیفیت بار کوره های احیای مستقیم، رفورمر و آهن اسفنجی.
  ساختار اکسید های آهن و آهن اسفنجی تولیدی در روند احیا
  موازنه و کنترل انرژی و مواد در واحدهای احیای مستقیم
  کوره‌های قوس الکتریکی: تاریخچه، تجهیزات، تولید فولاد از آهن قراضه، آهن اسفنجی و مخلوط آنها در کوره های قوس الکتریکی، کوره های قوس الکتریکی مدرن.
  انواع کنورتورها و کوره‌های پاتیلی برای پالایش تکمیلی فولاد
  ظرفیت مواد اولیه برای تولید آهن و فولاد
  ظرفیت واحدها: واحدهای زغال شویی، کک سازی، کنستانتره، گندله‌سازی، کلوخه سازی، کوره بلند، واحدهای احیای مستقیم، فولادسازی در کوره های قوس الکتریکی، کنورتور و کوره های پاتیلی.