درسهایی از آموزش و باز آموزی زنجیره تولید آهن و فولاد

  درس اول: مواد، فلزات :Au,Cu,Ag,Pb,Sn,Pt,Hg و آلیاژ های کشف شده پیش از آهن و فلزات کشف شده پس از آهن
- درس (1-1): زایش مواد، حیات و جهان هستی
- درس (1-2): طلا و کاربرد آن در دوران باستان
- درس (1-3): مس و کاربرد آن در دوران باستان
- درس (1-4): نقره و کاربرد آن دوران باستان
- درس (1-5): سرب و کاربرد آن در دوران باستان
- درس (1-6): قلع، جیوه و پلاتین و کاربرد آنها در دوران باستان
- درس (1-7): تولید و کاربرد مفرغ، برنج و هفت جوش در دوران باستان
- درس (1-8): تاریخچه کشف و تولید فلزات بعد از کشف آهن
  درس دوم: اکسیدهای آهن و خواص آنها، انواع کانه های آهن هماتیتی، مگنتیتی، بررسی و محاسبه درجه احیای اکسیدهای آهن و درجه فلزی آهن اسفنجی
- پیشگفتار
- اکسید های آهن: ووستیت، مگنتیت و هماتیت
- درجه احیای اکسید های آهن
- درجه فلزی اکسید های آهن
- احیای سنگ های آهن
- عیار سنگ های آهن
- انواع سنگ ها و کانه های آهن: هماتیتی، مگنتیتی، ... و خواص آنها
- شاخص های ارزیابی سنگ های آهن
- عوامل اقتصادی ارزش سنگ های آهن
- ترکیب شیمیایی سنگ های آهن
- معادن سنگ های آهن در ایران
  درس سوم: تجهیزات و روش های فراوری سنگ های آهن. روشهای کانه آرایی و آماده سازی بار کوره های تولید آهن و فولاد، پرباره سازی سنگهای آهن ایران.
- پیشگفتار
- مقدمه
- فرآوری سنگ های آهن
- فرایند سنگ شکنی و خردایش
- خردایش سنگ های آهن از طریق سنگ شکن ها
- انواع سنگ شکن ها
- آسیا ها و مخلوط کن های بار گندله ها
- پر عیار سازی: روش ثقلی، روش های فیزیکی، روش های فیزیکو شیمیایی
- روش های مغناطیسی: جدا کننده مغناطیسی با میدان ضعیف، جدا کننده مغناطیسی با میدان قوی، جدا کننده مغناطیسی تر
- فرآوری سنگ های آهن ایران: سنگ آهن معدن چغارت، سنگ آهن معدن چادر ملو، سنگ آهن معدن گل گهر، سنگ آهن معدن سه چاهون، سنگ آهن معدن سنگان، سنگ آهن معادن منطقه همدان و کردستان
  درس چهارم: ساخت و تجهیزات تولید کک، کلوخه و گندله کک سازی، تولید کلوخه و پخت آن، مواد اولیه برای تولید گندله‌های خام، عوامل مؤثر در تشکیل گندله‌های خام، روش‌های تولید و پخت گندله خام، تغییر خواص و ناخالصی های گندله در روند پخت.
- پیشگفتار
- مقدمه
- سیر تکامل کوره های کک سازی
- فرایند کک سازی
- سیر تکامل کوره های کک سازی
- کوره های کک سازی مدرن
- انواع کک
- کارگاه کک سازی
- مراحل کک سازی برای حذف مواد فرار زغال
- ویژگی های مکانیکی و فیزیکی کک
- ساختار کوره های کک سازی
- سلول های کک سازی
- عملکرد کک در کوره بلند
- کارگاه بازیابی مواد گاز کک
- کارگاه پالایش بنزول
- کارگاه اسید سولفوریک سازی
- کارگاه انرژی و بیوشیمی
- کارخانه کک سازی زرند
- کلوخه سازی (آگلومراسیون)
- عوامل موثر بر کیفیت کلوخه ها- اثر درجه بازی بر کیفیت کلوخه ها
- اثر ووستیت (FeO) بر کیفیت کلوخه ها
- اثر تجزیه اکسید ها در کیفیت کلوخه ها
- اثر آهک بر کیفیت کلوخه ها
- اثر آب بر کیفیت کلوخه ها
- اثر آلومین و سیلیس بر کیفیت کلوخه ها
- انبارها، کارگاه ها و بونکر های مواد خام برای تولید کلوخه
- کارگاه های کلوخه سازی
- فرایند کلوخه سازی
  درس پنجم: تولید گندله، کلوخه و تجهیزات گندله و کلوخه سازی. عوامل مؤثر در کیفیت گندله‌های خام و پخته، تغییر خواص گندله‌ها در روند پخت، دستگاه‌های کنترل کیفیت گندله‌های خام و پخته.
- پیشگفتار
- مقدمه
- هدف از تولید کنسانتره، گندله و کلوخه از سنگ های آهن
- ارزیابی بار کوره های تولید آهن و فولاد: ویژگی شیمیایی کنسانتره ها، گندله ها و کلوخه های سنگ های آهن
- مواد اولیه برای تولید گندله ها و کلوخه های سنگ های آهن
- خوراک گندله ها و کلوخه های سنگ های آهن
- گندله های طبیعی
- اثر مواد همراه اکسید های آهن در سرباره تولیدی
- خواص کنسانتره سنگ های آهن برای تولید گندله و کلوخه
- ذرات و نرمه های سنگ آهن در گندله های خام
- اثر مواد افزودنی به بارگندله ها
- اثر بنتونیت افزودنی به بارگندله ها
- اثر موادآلی افزودنی به بارگندله ها
- اثر شیر آهک افزودنی به بارگندله ها
- تاثیر آهک افزودنی به بارگندله ها
- تاثیر آب افزودنی به بارگندله ها
- تاثیر عوامل مختلف بر رشد گندله ها
- تولید گندله‌هاي خام
- روش های تولید گندله خام
- مکانیزم تشکیل گندله های خام
- عوامل موثر در تشکیل گندله های خام
- مرغوبیت جهانی سنگ های آهن برای تولید گندله در روش های احیای مستقیم
- فیلم هایی از فرایند تولید و پخت گندله ها
- چگالی فله مواد خام برای تولید گندله ها
- آماده سازی مواد اولیه برای تولید گندله ها
- سطح ویژه مواد خام برای تولید گندله ها
- ابعاد و توزیع ذرات کنسانتره برای تولید گندله ها
- رطوبت مواد خام برای تولید گندله ها
- مواد افزودنی برای ارتقای کیفیت گندله ها
- عوامل موثر در کیفیت خواص متالورژیکی گندله ها
- عوامل موثر در خواص مکانیکی گندله ها
- مزیت گندله ها نسبت به سنگ های آهن به عنوان بار کوره های احیای مستقیم
- دستگاه های کنترل کیفیت گندله سنگ های آهن و آهن اسفنجی
- تغییر خواص گندله ها در روند پخت و احیا
- مقاومت گندله ها در اثر سقوط
- مقاومت غلتشی (ISO 3271 1975 E) گندله ها
- تخلخل میکروسکپی گندله ها
- انبساط و انقباض گندله ها در روند احیا بر حسب نوع سنگ های آهن
- سرعت احیای گندله ها بر حسب دمای پخت آنها
- سرعت احیای گندله ها با گاز های احیا کننده
- سرعت احیا و انقباض گندله ها بر حسب عیار آهن سنگ ها، آهک و دمای پخت
- خوشه شدن گندله ها برحسب عیار آهن و قابلیت انقباض آنها در روند احیا
- ذوب و استحکام گندله ها در روند احیا
- تاثیر خرده سنگ های آهن مخلوط با گندله در ایجاد نرمه و توان تولید کوره ها
- بافت آهن اسفنجی بر حسب نوع سنگ های آهن مصرفی
- بافت آهن اسفنجی بر حسب نوع عامل احیا کننده اکسید های آهن مصرفی
  بررسی شرایط احیای اکسید ها و سنگ های آهن با کربن، منوکسید کربن/گازکربنیک و هیدروژن/ بخارآب: بررسی شرایط احیای اکسیدهای آهن با عوامل احیاکننده CO، H2، H2/CO، دیاگرام‌های Fe-C، Fe-O، Fe-O-C-H و ... در شرایط ایزوترم و غیر ایزوترم.
  تولید گاز احیا کننده از تبدیل گاز طبیعی: روش‌های تولید گاز احیاکننده از گاز طبیعی با هوا، اکسیژن، بخار آب، گازکربنیک و ترکیب آنها، کاتالیزورها و تاثیر آنها بر ترکیب گاز احیا کننده، مسمومیت کاتالیزورها و تاثیر آنها بر کیفیت گاز احیا کننده.
  تولید گاز احیا کننده از کربن زغال وکک: تاثیر دما، فشارگاز، فشار استاتیکی بار و فعالیت کربن بر ترکیب گاز احیاکننده.
  میزان حرارت و گاز احیاکننده لازم برای احیای اکسیدهای آهن: محاسبه حرارت و گاز احیاکننده برای احیای اکسیدها و سنگ‌های آهن و تاثیر ناخالصی‌های گندله‌ها بر مصرف گاز احیا کننده و انرژی مصرفی.
  عوامل موثر در سرعت احیای گندله سنگ های آهن: اثر دما، فشار، دبی گاز، شکل و ابعاد گندله ها، تخلخل، نوع سنگ ها و اکسیدهای آهن (هماتیت، ماگنتیت و ووستیت)، نسبت هیدروژن به اکسیدکربن و ناخالصی های اسیدی و بازی بر سرعت احیا و میزان گاز احیاکننده و انرژی مصرفی.
  روشهای تولید آهن اسفنجی و آهن خام: روشهای اچ وای ال 1، 2، 3 و اچ وای ال بدون رفورم، روش احیای ایرانی (PERED)، روش قائم، روش پروفر، روش سنتی تولید آهن خام در کوره بلند، روش کورکس و فینکس، کوره های گردان (SL-RN)، روش پخت گندله همراه احیا به روش آلیس چالمرز، هوگانس.
  تولید آهن اسفنجی به روش ميدركس: تاریخچه تولید آهن اسفنجی به روش میدرکس، سیر تکامل روش میدرکس، تجهیزات یک واحد میدرکس، رشد فناوری ها برای افزایش تولید آهن اسفنجی در روش میدرکس، موازنه انرژی و مواد در روش میدرکس، روش های کاهش میزان انرژی و گاز احیا کننده و آلاینده‌ها در روش میدرکس، تولید گاز احیا کننده در رفورمر، ویژگی کاتالیست ها، عملکرد بازیاب حرارتی و تجهیزات جنبی روش میدرکس
  رهنمود هایی برای پیشگیری عیوب و عوارض احتمالی در روش میدرکس: کنترل، نگهداری و تنظیم تجهیزات، پیشگیری از عیوب کوره احیا، رفورمر، بازیاب حرارتی و نیز ارتقای کیفیت تولید گازهای جاری و آهن اسفنجی تولیدی در مدول های مختلف میدرکس
  رهنمودهایی برای رفع عیوب تجهیزات و ارتقای کیفیت گاز: شناسایی عیوب و شیوه های رفع آنها درکوره، رفورمر، بازیاب حرارت و کاتالیست ها در فرآیند احیای مستقیم به روش میدرکس، روش های کنترل کیفیت بار کوره های احیای مستقیم، رفورمر و آهن اسفنجی.
  ساختار اکسید های آهن و آهن اسفنجی تولیدی در روند احیا
  موازنه و کنترل انرژی و مواد در واحدهای احیای مستقیم
  کوره‌های قوس الکتریکی: تاریخچه، تجهیزات، تولید فولاد از آهن قراضه، آهن اسفنجی و مخلوط آنها در کوره های قوس الکتریکی، کوره های قوس الکتریکی مدرن.
  انواع کنورتورها و کوره‌های پاتیلی برای پالایش تکمیلی فولاد
  ظرفیت مواد اولیه برای تولید آهن و فولاد
  ظرفیت واحدها: واحدهای زغال شویی، کک سازی، کنستانتره، گندله‌سازی، کلوخه سازی، کوره بلند، واحدهای احیای مستقیم، فولادسازی در کوره های قوس الکتریکی، کنورتور و کوره های پاتیلی.